Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Izstrādāts apsaimniekošanas plāns projekta teritorijai dabas parkā “Engures ezers”

LIFE Peat Restore Latvijas komanda (Latvijas Universitāte sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu) izstrādājusi apsaimniekošanas plānu projekta teritorijai dabas parkā “Engures ezers”. Dabas parkam “Engures ezers” ir spēkā esošs dabas aizsardzības plāns laika periodam no 2011. līdz 2025. gadam. Tomēr tas neietver rīcības kaļķaino zāļu purvu apsaimniekošanai, tāpēc tika pieņemts lēmums izstrādāt detālu plānu tieši … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore projekts televīzijas raidījumā “Izziņas impulss”

2018. gada vasaras otrajā pusē un rudenī Latvijas Televīzija sagatavoja radījuma “Izziņas impulss” sēriju par purvu ekosistēmām. Raidījumā skaidrota purvu loma dabā, uzsvērta to nozīme plūdu un klimata regulēšanā, uzkrājot siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (SEG), kā arī parādīta kūdras ieguves un purvu saglabāšanas interešu sadursme. Raidījuma tapšanā piedalījušies un intervijas snieguši vairāki LIFE Peat Restore projekta … Lasīt vairāk

LIFE Peat Restore projekts piedalās Eiropas Zinātnieku naktī 2018

2018. gada 28. septembrī Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs piedalījās Eiropas Zinātnieku naktī, aicinot iesaistīties arī LIFE Peat Restore projekta komandu. Šī gada Zinātnieku nakts tēma veltīta kultūras mantojuma vērtībām. Tādēļ Purva laboratorijā tika izvērsta diskusija par dažādu zemes izmantošanas veidu ietekmi uz augsnes kvalitāti, kas ir tradicionālās ainavas sastāvdaļa un ko ietekmē gan apsaimniekošanas paņēmieni, … Lasīt vairāk

Siltumnīcas efekta gāzu monitoringa vietu ierīkošana pabeigta visās projekta teritorijās

Regulāri siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju mērījumi uzsākti visās LIFE Peat Restore teritorijās piecās projekta valstīs – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā. Šovasar projekta Vācijas nacionālais koordinators no NABU Andreass Hermans apmeklēja Latviju un Igauniju, lai pārraudzītu un konsultētu SEG mērījumu vietu ierīkošanu. Instrumentālo mērījumu uzsākšana un testēšana bija sekmīga. SEG mērījumi LIFE Peat … Lasīt vairāk

Projekta teritorijās Latvijā uzsākts veģetācijas monitorings

2018. gada augustā Latvijas projekta vietās – dabas parkā “Engures ezers” un dabas liegumos “Augstroze” un “Baltezera purvs” – ierīkoti veģetācijas monitoringa parauglaukumi. Tie nepieciešami, lai salīdzinātu veģetācijas stāvokli pirms un pēc purva ekosistēmas atjaunošanas, novērtējot projektā īstenoto rīcību efektivitāti. LIFE Peat Restore purvu ekspertes parauglaukumos dokumentējušas pašreizējo veģetācijas stāvokli, kas tiks novērtēts atkārtoti pēc … Lasīt vairāk

Latvijas projekta teritorijās ierīkotas siltumnīcas efekta gāzu mērījumu vietas

2018. gada augustā LIFE Peat Restore projekta teritorijās Latvijā – dabas parkā “Engures ezers”, kā arī dabas liegumos “Baltezera purvs” un “Augstroze” – ir ierīkotas siltumnīcas efekta gāzu (SEG) instrumentālo mērījumu vietas. SEG monitorings nepieciešams, lai objektīvi novērtētu pašreizējo stāvokli – pirms purvu ekosistēmu atjaunošanas – un pēc grāvju aizsprostošanas un citiem apsaimniekošanas darbiem. Tādā … Lasīt vairāk

Publicēti analīzes rezultāti par normatīvajiem aktiem, kas regulē kūdrāju izmantošanu, aizsardzību un atjaunošanu

LIFE Peat Restore projekta partneri – Latvijas Universitāte, Lietuvas Dabas fonds, Tallinas Universitāte, NABU un Naturālistu klubs – veikuši analīzi par normatīvajiem aktiem, kas regulē kūdrāju izmantošanu, aizsardzību un kūdrāju ekosistēmu atjaunošanu visās piecās projekta dalībvalstīs – Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Vācijā un Polijā. Pārskatos par katru valsti īsi analizēti būtiskākie normatīvie akti, kas nosaka kūdrāju … Lasīt vairāk

Uzsākts ūdens līmeņa monitorings visās projekta teritorijās Latvijā

LIFE Peat Restore projektā Latvijā paredzēta trīs purvu teritoriju mitruma režīma atjaunošana, uzbūvējot aizsprostus uz grāvjiem. 2017. gadā visās teritorijās pirms darbu uzsākšanas veikta rūpīga plānošana, izvērtējot teritoriju hidroloģiskos un hidroģeoloģiskos apstākļus un dabas vērtības. Izpētītas piemērotākās grāvju būves vietas un grāvju aizsprostošanas potenciālās ietekmes, domājot par to, lai darbības būtu iespējami efektīvas. Grāvju aizsprosti plānoti … Lasīt vairāk

Notikusi Baltezera purva dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2018. gada 28. maijā Brocēnu pašvaldībā notika dabas lieguma “Baltezera purvs” sabiedriskā apspriešana. Plānu izstrādā LIFE programmas projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) ietvaros. Atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai kārtībai, kas regulē dabas aizsardzības plānu izstrādi, plāns tika nodots sabiedriskajai apspriešanai divas nedēļas pirms sanāksmes. Būtiski iebildumi apspriešanas laikā netika … Lasīt vairāk

Nosusināti purvi ir slāpeļa oksīda emisiju avots – nozīmīgāks nekā līdz šim domāts

Degradēti kūdrāji rada globālā mērogā nozīmīgas slāpekļa oksīda emisijas – to negatīvā ietekme uz klimatu ir lielāka, nekā bijām līdz šim domājuši. Šī atziņa nesen pausta žurnālā “Nature”, kas publicējis pētījumu, ko īstenojusi starptautiska zinātnieku grupa igauņu profesora Ulo Mandera (Ülo Mander, Tartu Universitāte) vadībā. Dabiski kūdrāji uzkrāj ne tikai milzīgu daudzumu oglekļa, bet arī … Lasīt vairāk