Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Latvijas Universitātes 79. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē stāsta par LIFE “Peat Restore” projekta rezultātiem

Gadskārtējā Latvijas Universitātes starptautiskajā  zinātniskajā konferencē, kas šogad norisinās jau 79. reizi, 130 ziņojumu sesijās pārstāvētas visas zinātņu nozares, galvenās pētniecības jomas un starpdisciplinārie pētījumi. Ar diviem ziņojumiem 2021. gadā konferencē piedalījās LIFE projekta “Peat Restore” Latvijas komanda.

Engures dabas parka zāļu purvi vizuāli nav daudz mainījušies kopš 1988. gada, tomēr būtiski pieaugusi dižās aslapes dominance, kas apdraud rūsganās melnceres sastopamību

Konferences sesijā “Augu selekcija un introdukcija” 4. februārī ar ziņojumu par augu sastāva izmaiņām Engures ezera dabas parka kaļķainajos purvos piedalījās projekta ekspertes M. Pakalne, A. Priede un L. Strazdiņa. Veģetācijas novērojumi veikti vairāk nekā 30 gadu laikā. Tie palīdzēja plānot apsaimniekošanas pasākumus Latvijā un Eiropas Savienībā aizsargājamo kaļķaino zāļu purvu biotopu – 7230 kaļķaini zāļu purvi un 7210* Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus kvalitātes uzturēšanai,  kā arī, lai aizsargātu vairākas retās un aizsargājamās sugas – rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus, Lēzeļa lipari Liparis loeselii, mušu ofrīdu Ophrys insectifera un asinsarkano dzegužpirkstīti Dactylorhiza cruenta. Koku un krūmu izciršana un rievsienu ierīkošana uz nosusināšanas grāvjiem veikti LIFE projekta “Peat Restore” ietvaros 2020. gadā.

Mušu ofrīda sastopama Engures zāļu purvos

Konferences sesijā  “Ēkosistēmas un ugunsgrēki” 28. janvārī sniegts ziņojums par hidroloģiskā līmeņa atjaunošanas sekmēm uz augstā purva biotopu Saklaura purvā, kas ietekmēts nosusināšanas un degšanas rezultātā. L. Strazdiņa un M. Pakalne iepazīstināja ar purvu nosusināšanas negatīvo ietekmi uz veģetāciju. Pētījuma rezultāti izmantoti, lai sekmīgi veiktu purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanu LIFE projekta “Peat Restore” teritorijā dabas liegumā “Augstroze”, Madiešēnu purvā. 

Projektā Saklaura purvā pierādīts, ka nosusināšana būtiski ietekmē ne tikai augu sastāvu, bet arī ievērojami palielina purva degšanas risku. Tādēļ Madiešēnu purvā projekta Peat Restore ietvaros veikta hidroloģiskā režīma stabilizēšana.

Ar konferences ziņojumiem, tēzēm un programmu var iepazīties šeit:

LU 79. konference_Dabaszinātnes_Augu-selekcija_programma_2021

LU 79. konference_Engures veģetācijas sukcesija_M.Pakalne

LU 79. konference_Engures veģetācijas sukcesija_tēzes_M.Pakalne

LU 79. konference_Dabaszinātnes_Ekosistēmas un uguns_programma_2021

LU 79. konference_Saklaura purva degumi_L.Strazdiņa

LU 79. konference_Saklaura purva degumi_tēzes_L.Strazdiņa