Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Mitrājiem būt mitriem!

ANO EKOSISTĒMU ATJAUNOŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS : LIFE PEAT RESTORE PROJEKTS AR ČETRIEM CITIEM EK FINANSĒTIEM PROJEKTIEM IZDOD ROKASGRĀMATU PAR PURVU ATJAUNOŠANU

Neskatoties uz to, ka mitrāji uzglabā milzīgu oglekļa apjomu, uztur bioloģisko daudzveidību un piedalās klimata pārmaiņu samazināšanā, šīs ekosistēmas joprojām ir apdraudētas. Visā Eiropā mitrājus nosusina, degradē un pārveido par lauksaimniecības vai meža zemēm. Uzsākot ANO ekosistēmu atjaunošanas desmitgadi, ir svarīgi panākt, lai arī mitrāji nākotnē tiek aizsargāti, atjaunoti un ilgtspējīgi apsaimniekoti.

Atzīmējot šīs nozīmīgās ANO desmitgades sākumu, pieci EK finansēti projekti Ziemeļrietumeiropā, Ziemeļjūras reģionā un Baltijas jūrā ir publicējuši bukletu “Mitrāji Eiropā: inovācijas un iedvesma”. Projektos ir izstrādāti un izmēģināti inovatīvi paņēmieni, tehnoloģijas un biznesa modeļi, lai atjaunotu un ilgtspējīgi apsaimniekotu mitrājus. Dokumentā ir apkopotas būtiskākās atziņas, izceļot galvenās mācības un vēstījumus, lai nākamajiem mitrāju apsaimniekotājiem un lēmumu pieņēmējiem sniegtu visjaunāko informāciju. Bukleta autori pārstāv piecus dažādus mitrāju atjaunošanas projektus: LIFE Peat Restore, Interreg projekti Carbon Connects, Care-Peat, DESIRE un CANAPE. Lai gan tiem ir atšķirīga pieeja, visi projekti ir apņēmušies ilgtspējīgi apsaimniekot un atjaunot mitrājus.

Ūdens līmenis nosusināšanas grāvjos divus mēnešus pēc aizsprostu izbūves Madiešēnu purvā. Foto: M. Pakalne.

Ņemot vērā mūsu izpratni par mitrājiem, ir pienācis laiks glābt tos no degradēšanās. Risinājumi ir apsvērti.

Desmitiem gadu ilgu pētījumu laikā ir izzināti labākie paņēmieni, tehnoloģijas un risinājumi mitrāju atjaunošanai, aizsardzībai, apsaimniekošanai un modelēšanai. Ir noteikti nepieciešamie lēmumi šo risinājumu integrēšanai – veicot jēgpilnu un plānveida rīcību degradētajos mitrājos. Nekas no tā nebūtu iespējams bez kopienu, ekspertu, iestāžu, valsts un starptautisko organizāciju savstarpējā dialoga un sadarbības. Tomēr darbs vēl nav beidzies. Tieši pretēji: ir jāizmanto esošās zināšanas, metodes un paņēmieni, lai izveidotu lielākas un praksē pārbaudītas demonstrēšanas vietas, kuras var attiecināt uz citām teritorijām, vienlaikus vienmēr pievēršot uzmanību vietējiem apstākļiem.

Tomēr mitrāju atjaunošana ir iespējama tikai ar efektīvu finansējuma vai uzņēmējdarbības modeli, lai nodrošinātu ekosistēmu ilgtermiņa ekonomisko dzīvotspēju. Joprojām ir daudz nezināmā un pētniecības finansēšanas trūkumi, jo īpaši attiecībā uz mitrāju lomu plūdu mazināšanā, ūdens kvalitātes un aprites nodrošināšanā, kā arī SEG emisiju regulēšanā.

Īpaši būtiski, lai pasaulē arvien vairāk cilvēku rūpētos par mitrājiem. Lai gan ir svarīgi, ka lēmumu pieņēmēji un eksperti rīkojas efektīvi un atbildīgi oglekļa emisiju samazināšanā, arī sabiedrībai ir jānovērtē bagātīgais mitrāju mantojums.

Iepazīsties ar bukletu: “Mitrāji Eiropā: inovācijas un iedvesma

Pirmais etaps kūdras aizsprosta būvniecībā – ar ekskavatora kausu no grāvja izņem uzkrājušos augu atliekas un sadalījušos kūdru. Šis materiāls nav piemērots aizsprostu būvniecībai. Foto: A.Priede