Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Euroopa noored soode kaitsel põllumajanduspoliitikat mõjutamas

Rahvusvaheline noorte grupp Re-peat survestab EL-i poliitikuid pöörama uues põllumajandusstrateegias (2021-2027) suuremat tähelepanu soode kaitsele ja taastamisele. Re-Peat koostas esseekogu Peat Anthology, mis peegeldab noorte nägemust ja muret tulevase elukeskkonna pärast. Rõhutatakse, et elukeskkond, mille praegused otsustajad kujundavad, on see, milles praegused noored peavad elama. Praegu väljatöötatav Euroopa põllumajandusstrateegia toetab põllumajanduse arengut ja jätkusuutlikkust ning … loe veel

Läänemaa-Suursoo turbalasundi uuringud georadari meetodil

Möödunud nädalal alustasime Suursoo projektialal turbalasundi uuringuid georadari abil. Georadar on geofüüsikas kasutatav kõrgtehnoloogiline aparatuur, kus raadiolainete impulsside abil kuvatakse pilt pinnase siseehitusest. Teisisõnu, radar võimaldab näha maa sisse. Soode turbalasundeis eristub selgelt piir turba ja mineraalse lamami vahel ehk saab teada turbakihi paksuse, samuti eristuvad erineva veesisaldusega ja erineva lagunemisastme ning botaanilise koostisega kihid. … loe veel

Läänemaa Suursoo taastamisalal algasid veerežiimi taastamistööd

Projekti Life Peat Restore Eesti projektialal Läänemaa Suursoo kuivendatud liigirikkas madalsoos algasid veerežiimi taastamistööd. Soovee taseme tõstmiseks tuleb peatada vee kiire äravool sinna pika aja jooksul rajatud rohkete kraavide kaudu.  Selleks rajatakse kraavidele turbapaisud. Kahele kraaviks kaevatud vooluteele – Piirsalu jõele ja Kaldemäe ojale ei saa paise teha, kuna neid kasutavad lõhelised ülesvoolu olevatele kudepaikadele … loe veel

Näitus “Soode taastamine – panus kliimakaitsesse” veebis nüüd ka inglisekeelsetena

Projekti LIFE Peat Restore raames viie maa soode taastamisaladel tehtavaid seire- ja taastamistöid ning soodes veel säilinud elurikkust tutvustav näitus oli määratud ringlema kõigis osalevates maades. Läti ja Saksamaa järel jõudis näitus Eestisse. Seda sai näha Tartu Ülikooli Raamatukogus ja  Iisaku Kogukonna Muuseumis. Ees ootasid näitusepaigad Pärnus, Saaremaal, Hiiumaal ja Tallinnas. …Selline tutvustus näitusele oli … loe veel

24-tunnine turbamaade festival veebis

2. juunil 2020 tähistatakse esimest korda rahvusvahelist turba päeva. Selle päeva tähistamise on algatanud Rahvusvaheline turbamaade ühing (IPS). Päeva eesmärgid on sarnased rahvusvahelisele märgalade päevale, mida peetakse 2. veebruaril, kuid keskendutakse turbamaade majandamisele ja sellega seotud keskkonna ja ühiskonna probleemidele. Hiljuti moodustunud Euroopa noorte grupp RRE-PEAT on organisatsioon, kuhu on koondunud mitme maa noored, kelle … loe veel

KASVUHOONEGAASIDE EMISSIOONI VÄHENDAMINE – UUS SUUND EUROOPA PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKAS

 Euroopa  komisjonis kokku lepitud mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 (COM(2018)0322, 2. mai 2018) EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) osana lepiti kokku Roheleppe täitmine. Selle teemalised arutelud algasid 11. detsembril 2019 komisjoni teatisega (COM(2019)0640). Roheleppega nähakse ette põllumajanduses kestliku ja kliimaneutraalse majanduskasvu mudeli rakendamine 2050. aastaks ja sellele järkjärguline üleminek põllumajandustoetuste suunamise kaudu. Sellel on suur mõju … loe veel

Läänemaa Suursoo liigirikka madalsoo taastamisala taastamiskava on valmis ja taastamistööde leping on sõlmitud

Varem Läänemaa-Suursoos sookompleksi (üle 23 000 ha) idaosas autonoomse osana levinud ulatuslik liigirikas madalsoo (üle 3400 ha) kuivendati 1880ndatel. Selleks sirgendati ja süvendati käsitsi kaevamisega neli ala läbivat oja. 1930ndatel oli plaan hakata Ellamaa elektrijaama tarbeks ala põhja- ja lõunaosast turvast kaevandama. Poliitilistel põhjustel jäi see plaan katki kuid need piirkonnad jõuti siiski kuivendusvõrguga katta. … loe veel

Näitus “Soode taastamine – panus kliimakaitsesse” nüüd internetis

Projekt LIFE Peat Restore on Euroopa Liidu Kliimameetme Programmi poolt toetatav viie maa – Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa ühisprojekt soode taastamiseks rikutud sooaladel. Projekti eesmärk on muuta need alad toimivateks, sooelustikku kandvateks ja turvast tekitavateks soodeks. Projekti raames viie maa soode taastamisaladel tehtavaid seire- ja taastamistöid ning soodes veel säilinud elurikkust tutvustav näitus … loe veel

Valmis projekti LIFE Peat Restore kolmanda aasta aruanne

Projekti Life Peat Restore raames koostatakse igal aastal projekti täitmise kohta aruanne. 2019. aasta tegemisi kajastav 3. aruanne hõlmab kogu projekti raames aasta jooksul tehtut – seire- ja taastamistöid, külastatud konverentse, trükiseid, näitusi, rahvakoosolekuid jm. Projekti kolme tegutsemisaasta protokollid (The 1st, 2nd and 3rd Monitoring Protocols) on kättesaadavad meie kodulehelt. 

Näitus Soode taastamine – panus kliimakaitsesse ringleb Eestis

Sood on olulised atmosfääri kasvuhoonegaaside sisalduse reguleerimisel. Soodes ladestub osa kasvanud taimeosadest turbana, millega viiakse neis sisalduv süsinik aineringest välja. Selle võrra väheneb atmosfääri kasvuhoonegaaside sisaldus. Kuigi sood on Maal levinud vaid 3% maast, on nende turba süsinikusisaldus suurem kui kõigis maailma metsades kokku. Seega on tervete sooökosüsteemide hoidmine ja kuivendamisega rikutud sooalade taastamine kliimakaitse … loe veel