Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Projekta mērķis

Projekts “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore)  uzsākts 2016. gadā, lai atjaunotu degradētus purvus, tādējādi palielinot to spēju piesaistīt oglekli. Atjaunošanas darbi tiks veikti piecās valstīs 5300 hektāru lielā kopplatībā.

Klimata bilances
veidošana

Projekta vietās plānots veikt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju, gruntsūdens līmeņa, kā arī floras un faunas monitoringu. Rezultāti tiks analizēti un salīdzināti starp valstīm, nosakot, cik liela ir purvu atjaunošanas loma siltumnīcefekta gāzu bilances veidošanā.

Zināšanu un
pieredzes apmaiņa

Pieredze un zināšanas, kas gūtas projekta laikā par siltumnīcefekta gāzu samazināšanu un degradētu purvu atjaunošanu, tiks apkopotas vadlīnijās. Vairākām projekta teritorijām tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni, kā arī purvu atjaunošanas plāni.

Sabiedrības iesaiste

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību purvu atjaunošanas jautājumiem un palielinātu izpratni par purvu un klimata saistību, projekta ietvaros tiek rīkoti dažādi pasākumi, publicēti informatīvi materiāli, izveidota starptautiska ceļojoša foto izstāde, kā arī uzņemtas divas dokumentālās filmas.

Siltumnīcas efekta gāzu uzkrāšana

Purvos, kur veikta dabiskā ūdens līmeņa atjaunošana, kūdra no atmosfēras spēj piesaistīt un uzglabāt ogļskābo gāzi (CO2). Tādēļ, veidojot klimata politiku, būtu jāņem vērā purvu atjaunošanas nozīme un iespējas.

Projekta partneri

Līdzfinansētāji