Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Brocēni

Dabas lieguma “Baltezera purvs” uzraudzības grupas otrā sanāksme

Brocēni

2018. gada 15. februārī Brocēnos notika LIFE Peat Restore projekta izstrādātā dabas lieguma “Baltezera purvs” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmē plāna izstrādes vadītāja Gundega Ābelīte iepazīstināja klātesošos ar plāna izstrādes gaitu un saturu. Pašlaik izstrādāts plāna melnraksts, kas pirms sanāksmes bija pieejams visām iesaistītajām pusēm.

G. Ābelīte pastāstīja par būtiskākajām ietekmēm – meliorāciju, sanitārajām cirtēm, bebru darbību u. c. Pēc 2017. gadā notikušās izpētes izstrādāti teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi. Ilgtermiņa mērķi ietver dabisko un maz ietekmēto biotopu saglabāšanu, degradētā purva atjaunošanu un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanu teritorijā raksturīgo augu un dzīvnieku populācijām. Savukārt īstermiņa mērķos paredzētas konkrētas rīcības: pārejas purva biotopa atjaunošana 40 ha platībā (aizsprostu būve un koku izciršana), Baltezera labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšana 34,5 ha platībā (ierobežojot bebru darbību grāvjos dabas lieguma ziemeļu daļā, pļaujot niedres peldvietā), kā arī neiejaukšanās mežu dabiskajā attīstībā. Plāna projekts paredz, ka jānodrošina dabas aizsardzības plānā sniegtās informācijas par dabas lieguma dabas vērtībām, mērķiem un pasākumiem iestrādāšanu Brocēnu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos. Dabā ar informatīvām zīmēm jānosprauž dabas lieguma robežas, jānodrošina publiska informācija par dabas liegumu, kā arī jāveic dabas vērtību un apsaimniekošanas sekmju monitorings.

Foto: M. Pakalne.

Hidrologs Oļģerts Aleksāns pastāstīja par hidroģeoloģiskās izpētes rezultātiem un plānotajiem purva hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbiem, tostarp aizsprostu būves vietām. Ir veikta dažādu scenāriju modelēšana, lai noteiktu optimālās aizsprostu vietas. Ūdens līmeņa paaugstināšanās, iespējams, skars arī purvam piegulošo mežu, kas samērā lielās platībās ir nosusināšanas dēļ aizaudzis purvs. Pēc optimālā scenārija atjaunojamā platība plānota 40 ha platībā. O. Aleksāns uzsvēra, ka nav plānots, ka pēc aizsprostu būves tiks applūdināts mežs. Paredzēts ūdens līmeni stabilizēt, t. i., ūdens līmenis jānotur relatīvi maz mainīgs aptuveni 30 cm dziļumā zem purva virsmas. Pašlaik ūdens līmenis ir svārstīgs, kas ir būtiskākais purva degradācijas iemesls. Ūdens līmeņa stabilizēšana ir ļoti būtiska, lai atjaunotu purva funkcijas – kūdras un oglekļa uzkrāšanu, kā arī purvam raksturīgo augāju, tostarp uzlabotu apstākļus retajām, aizsargājamām sugām.

Plānotie pasākumi izraisīja aktīvas diskusijas, tostarp par praktiskajiem apsaimniekošanas risinājumiem (piemēram, koku izciršanu purvā, iespējamo koku kalšanu ūdens līmeņa stabilizēšanas rezultātā). Eksperti norādīja, ka, lai arī ir iespējama koku kalšana grāvju tiešā tuvumā, tomēr ne plašā apkārtnē, kur ūdens līmenis stabilizēsies pakāpeniski un nav sagaidāma virsūdeņu veidošanās. Pašlaik notiek darbs pie plāna precizēšanas, un drīzumā tas tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Sanāksmes prezentācijas šeit:

G. Ābelīte. Par plāna izstrādes gaitu un saturu.

O. Aleksāns. Hidroģeoloģiskā izpēte un priekšlikumi aizsprostu būvei.