Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Läänemaa Suursoo taastamisalal algasid veerežiimi taastamistööd

Projekti Life Peat Restore Eesti projektialal Läänemaa Suursoo kuivendatud liigirikkas madalsoos algasid veerežiimi taastamistööd. Soovee taseme tõstmiseks tuleb peatada vee kiire äravool sinna pika aja jooksul rajatud rohkete kraavide kaudu.  Selleks rajatakse kraavidele turbapaisud. Kahele kraaviks kaevatud vooluteele – Piirsalu jõele ja Kaldemäe ojale ei saa paise teha, kuna neid kasutavad lõhelised ülesvoolu olevatele kudepaikadele … loe veel

Näitus “Soode taastamine – panus kliimakaitsesse” veebis nüüd ka inglisekeelsetena

Projekti LIFE Peat Restore raames viie maa soode taastamisaladel tehtavaid seire- ja taastamistöid ning soodes veel säilinud elurikkust tutvustav näitus oli määratud ringlema kõigis osalevates maades. Läti ja Saksamaa järel jõudis näitus Eestisse. Seda sai näha Tartu Ülikooli Raamatukogus ja  Iisaku Kogukonna Muuseumis. Ees ootasid näitusepaigad Pärnus, Saaremaal, Hiiumaal ja Tallinnas. …Selline tutvustus näitusele oli … loe veel

24-tunnine turbamaade festival veebis

2. juunil 2020 tähistatakse esimest korda rahvusvahelist turba päeva. Selle päeva tähistamise on algatanud Rahvusvaheline turbamaade ühing (IPS). Päeva eesmärgid on sarnased rahvusvahelisele märgalade päevale, mida peetakse 2. veebruaril, kuid keskendutakse turbamaade majandamisele ja sellega seotud keskkonna ja ühiskonna probleemidele. Hiljuti moodustunud Euroopa noorte grupp RRE-PEAT on organisatsioon, kuhu on koondunud mitme maa noored, kelle … loe veel

KASVUHOONEGAASIDE EMISSIOONI VÄHENDAMINE – UUS SUUND EUROOPA PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKAS

 Euroopa  komisjonis kokku lepitud mitmeaastase finantsraamistiku kohta aastateks 2021–2027 (COM(2018)0322, 2. mai 2018) EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) osana lepiti kokku Roheleppe täitmine. Selle teemalised arutelud algasid 11. detsembril 2019 komisjoni teatisega (COM(2019)0640). Roheleppega nähakse ette põllumajanduses kestliku ja kliimaneutraalse majanduskasvu mudeli rakendamine 2050. aastaks ja sellele järkjärguline üleminek põllumajandustoetuste suunamise kaudu. Sellel on suur mõju … loe veel

Näitus “Soode taastamine – panus kliimakaitsesse” nüüd internetis

Projekt LIFE Peat Restore on Euroopa Liidu Kliimameetme Programmi poolt toetatav viie maa – Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa ühisprojekt soode taastamiseks rikutud sooaladel. Projekti eesmärk on muuta need alad toimivateks, sooelustikku kandvateks ja turvast tekitavateks soodeks. Projekti raames viie maa soode taastamisaladel tehtavaid seire- ja taastamistöid ning soodes veel säilinud elurikkust tutvustav näitus … loe veel

Valmis projekti LIFE Peat Restore kolmanda aasta aruanne

Projekti Life Peat Restore raames koostatakse igal aastal projekti täitmise kohta aruanne. 2019. aasta tegemisi kajastav 3. aruanne hõlmab kogu projekti raames aasta jooksul tehtut – seire- ja taastamistöid, külastatud konverentse, trükiseid, näitusi, rahvakoosolekuid jm. Projekti kolme tegutsemisaasta protokollid (The 1st, 2nd and 3rd Monitoring Protocols) on kättesaadavad meie kodulehelt. 

Näitus Soode taastamine – panus kliimakaitsesse ringleb Eestis

Sood on olulised atmosfääri kasvuhoonegaaside sisalduse reguleerimisel. Soodes ladestub osa kasvanud taimeosadest turbana, millega viiakse neis sisalduv süsinik aineringest välja. Selle võrra väheneb atmosfääri kasvuhoonegaaside sisaldus. Kuigi sood on Maal levinud vaid 3% maast, on nende turba süsinikusisaldus suurem kui kõigis maailma metsades kokku. Seega on tervete sooökosüsteemide hoidmine ja kuivendamisega rikutud sooalade taastamine kliimakaitse … loe veel

Suur rahvusvaheline arutelu soode ja kliima kaitsmise üle

Pariisi kliimaleppe kohaselt on Euroopa Liit (EL) lubanud 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni 40% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Selle saavutamiseks toetab EL neid tegevusi, mis aitavad vähendada KHG emissiooni.  Soode taastamine on kindlalt selline tegevus, mille abil väheneb KHG emissioon pikaajaliselt (aastatuhendeteks). Projekt Life Peat Restore, mis just EL toel selle eesmärgi nimel … loe veel

Projekt LIFE Peat Restore IPCC maismaaökosüsteeme käsitleva eriraporti valguses

Rahvusvaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) on ÜRO egiidi all tegutsev valitsustevaheline teaduslik organisatsioon, mis hõlmab 195 riigi teadlasi. 2.-6. augustil 2019. a Genfis toimunud IPCC 50. sessioonil kinnitati kliimamuutusi käsitlev eriraport pealkirjaga „Kliimamuutus ja maa: IPCC eriraport kliimamuutuste, kõrbestumise, säästva maakasutuse, toiduainetega kindlustatuse ja kasvuhoonegaaside voogude kohta maismaa ökosüsteemides“. Selle lühivariant on mõeldud poliitikakujundajatele. Põhjalik, üle … loe veel

Filmivõtted soode taastamisaladel

ELF Media, üks meie projektipartnereid, on 2019. aastal võtnud aktiivselt ette projektialade filmimise. Esimesed filmivõtted tehti juba 2017. aastal Leedus ja Poolas. Sel suvel filmitakse Lätis ja Eestis, hiljem minnakse veel Leedusse ja Saksamaale. Filmimisel osalevad paljud projekti Life Peat Restore täitjad, kas intervjueeritavatena, taastamismeetmete tutvustajatena või sobivate filmimispaikade väljavalijatena oma projektialadel. Viimase aasta jooksul … loe veel