Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Polska ekipa zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach

Jako element monitoringu efektów wykonanych w projekcie działań, Polska ekipa – Klub Przyrodników – zainstalowała rejestratory pomiarów poziomu wody na torfowiskach. Łącznie zainstalowano je w 83 punktach. Pomiary poziomu wody uzupełnianie są pomiarami z lokalnej stacji meteorologicznej – również zakupionej i zainstalowanej w ramach działania służącego monitorowaniu efektów działań.

piezometr – wewnątrz znajduje się rejestrator poziomu wody, który pływa swobodnie w wodzie wewnąrz rury.

 

Konieczność monitorowania zmian w hydrologii obszarów realizacji projektu wynika bezpośrednio z celów jakie postawiliśmy sobie w ramach projektu. Prognozy zmian roślinności i warunków owdnych będą wymagały weryfikacji w świetle rzeczywiście zachodzących zmian. W polskiej części projektu zakładamy monitorowanie zmienności poziomu wody na 3 torfowiskach, które choć w różnym stanie zachowania są ze sobą ściśle powiązane pod względem hydrologii. System rejestratorów zakłada więc możliwość identyfikacji warunków wodnych na terenie całego torfowiska bez względu na stan jego zachowania, ocenie więzi hydraulicznej i określenie stanu retencji torfowiska, określenie wpływu istniejącej sieci rowów melioracyjnych na wielkość odwodnienia centralnej części torfowiska oraz na koniec skontrolowanie skuteczności wykonanych w projekcie działań.

Stacja meteo w czasie instalowania

Lokalizację rejestratorów pomyślano w taki sposób, by na każdym z badanych torfowisk otrzymać przekrój podłużny i poprzeczny zwierciadła wód podziemnych.

Jako uzupełnienie monitoringu poziomu wody na dalszym etapie przewidziano także pomiary cech fizyko-chemicznych wody, monitoring botaniczny oraz lokalnych warunków pogodowych (nasłonecznienie, wilgotoność, wiatr, opad). Tak opracowany program pozwoli dodatkowo na określenie dróg zasilania torfowisk, zróźnicowania przestrzennego i czasowego składu chemicznego wód obecnych na torfowiskach, ustalenie podstawowych wskaźników jakości wód i skorelowanie stanu zbiorowisk ze składem chemicznym wód oraz powiązanie składu chemicznego wód danego torfowiska z obiegiem wody na torfowisku, zmianami retencji oraz wahaniami poziomu wody.