Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Portret

OCHRONA TORFOWISK NA LITWIE

Powierzchnia:  465ha
Status: Obszar Natura 2000, rezerwat krajobrazu, Obszar biosfery, rezerwat torfowiskowy, Obszar Ramsar
Typy siedlisk: Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne (6430),  Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510), Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji (7120), Zachodnia tajga (9010), Bory i lasy bagienne (91D0*), Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140), Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (7110*), Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion ( 7150)
Klimat: Chłodno umiarkowany kontynentalny
Temperatures: Ø Styczeń: -6°C, Ø Lipiec: 17°C (Wilno)
Precipitation: Ø 683 mm/rok (Wilno)

Obszar projektu

Litewskie obiekty są zlokalizowane na zdegradowanych torfowiskach wcześniej użytkowanych jako kopalnie torfu. Występują niemalże w każdym regionie kraju a tym samym konieczne jest zaangażowanie wielu interesariuszy.

Działania ochronne

Przywracanie torfowisk będzie przeprowadzane na wszystkich powierzchniach dzięki budowie przegród ze zdegradowanego torfu pobranego w okolicy lub za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Ponadto, rośliny, które nie są typowe dla torfowisk zostaną usunięte. Biomasa zostanie wykorzystana do wypełnienia rowów melioracyjnych. Na dawnych obszarach wydobycia torfu podejmiemy próbę przywrócenia gatunków torfowców z rodzaju Sphagnum, które odpowiadają za wzrost pokładu torfu.

Obiekty

Litewski Fundusz na rzecz Przyrody i Stowarzyszenie Producentów Torfu są odpowiedzialni za pięć obiektów w projekcie na obszarze 325 ha. Obiekty te charakteryzują się nie tylko różnymi typami siedlisk ale także różnym stopniem degradacji.

AMALVAS

Torfowisko Amalvas (3637,8 ha) znajduje się w południowej części Litwy i jest częścią większego kompleksu mokradeł – Žuvintas, chronionego jako rezerwat biosfery. Działania renaturyzacyjne obejmą południową, najbardziej zdegradowaną część torfowiska, o powierzchni 214,75 ha.

Odwodnienia południowej części torfowiska dokonano w początku XX w. i funkcjonowało ono przez cały okres radziecki. W rezultacie zanikły tu siedliska przyrodnicze torfowiska niskiego i przejściowego. Pozostało tylko ok. 30 ha zdegradowanego torfowiska wysokiego. Reszta obszaru jest zdegradowana tak bardzo, że nie spełnia kryteriów siedliska przyrodniczego o znaczeniu europejskim.

 

Plinkšiai

Plinkšiai Moor
Odwadnianie obszaru Plinkšiai prowadzi do utarty cennych siedlisk torfowiska wysokiego. Fot. Jūratė Sendžikaitė.

Obszar torfowiskowy Plinkšiai o powierzchni 69 ha to głównie zdegradowane torfowiska wysokie, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, bory i lasy bagienne, ziołorośla górskie i nadrzeczne oraz  niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Obszar ochrony krajobrazu i ptaków, który znajduje się na terenie rezerwatu biosfery, został częściowo zmeliorowany rowami o łącznej długości 22 km.

Sachara

Sachara Moor
Zdegradowane torfowisko Sachara. Fot. Žydrūnas Sinkevičius.

Na terenie obiektu Sachara na powierzchni 92 ha znajdują się torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz bory i lasy bagienne. Rowy o łącznej długości 37 km spowodowały silne przesuszenie terenu. Ze względu na niski poziom wody, coraz więcej drzew i krzewów jest tu zdolnych do rozwoju, co zwiększa ryzyko wystąpienia pożaru w regionie.

Puščia

Zniszczony obszar na terenie obiektu Puščia. Fot. Leonas Jarašius.

Torfowiska Puščia zostały zaproponowane do Komisji Europejskiej jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty (SCI). Obszar o powierzchni 78,4 ha składa się głównie z dwóch typów siedlisk: torfowisk wysokich zdegradowanych, zdolnych do naturalnej i stymulowanej regeneracji oraz obniżeń na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. W latach 70-tych miało tu miejsce przemysłowe wydobycie torfu. Istnienie gęstej sieci rowów melioracyjnych (ok. 35 km całkowitej długości) prowadzi do powstawania niekorzystnych warunków hydrologicznych. Typowa roślinność torfowisk jest poważnie zdegradowana. Początkowe próby odbudowania miały do tej pory marginalne skutki. Centralna część obszaru jest obecnie porośnięta lasem.

Aukštumala

Teren byłej kopalni torfu. Fot. Leonas Jarašius.

 

Torfowisko Aukštumala jest najmniejszym obiektem w projekcie o powierzchni 10,2 ha. Jest częścią Parku Regionalnego Delty Niemna, leży na terenie obszaru Ramsar i obszaru ochrony ptaków Natura 2000. Ze względu na intensywne wydobycie torfu nie występują typy siedlisk Natura 2000. Chociaż warstwa torfu w torfowisku wysokim wynosi średnio 6,1 m, tutaj pozostało zaledwie 0,5 – 1 m złoża torfu. Pod koniec XIX wieku w południowo – wschodniej części obszaru powstały przedsiębiorstwa wydobycia torfu. Pod koniec 1960 roku zbudowano drogi wodne, przepompownie i tamy, które spowodowały odpływ dwóch trzecich wody z obszaru torfowiska, który przeznaczony został później do przemysłowego wydobycia. Chociaż zaprzestano wydobycia torfu dziesięć lat temu, nadal odnotowywane są bardzo wysokie wartości emisji z powodu niekorzystnych warunków hydrologicznych i mineralizacji warstwy torfu. Ponadto, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru w przypadku suszy.

Torfowiska i gazy cieplarniane

Torf był używany do budowy, w medycynie, produkcji żywności oraz jako materiał izolacyjny w domach (suszony torf). Torfowiska służyły również jako schronienie dla ludzi w czasie wojny. Na początku XIX wieku użytkowanie torfowisk zostało zintensyfikowane. Torf był coraz częściej traktowany jako paliwo i ściółka w rolnictwie. Intensyfikacja melioracji nastąpiła w latach 1919-1940, w celu uzyskania obszarów pastwiskowych i łąk (2). W 1940 przemysł wydobywczy torfu został na Litwie ugruntowany prawnie, aby wiele przedsiębiorstw górniczych mogło sprawnie funkcjonować. Wydobycie na Litwie zmniejszyło się w 1990 roku, niestety nie na długo, gdyż ponownie wzrosło w 2000 roku i do roku 2008 wyniosło około 3.160.000 metrów sześciennych. Obecnie około 80 procent torfu jest eksportowana do krajów europejskich (3).

Zestawienie zmeliorowanych torfowisk na Litwie wg von Barthelmes i in. (2015).

Dziś około 434 x 10³ hektarów torfowisk jest osuszonych. To około 82% obszaru torfowisk niskich, niecałe 90 % torfowisk przejściowych i około 94 % powierzchni torfowisk wysokich (1).

Całkowita emisja na Litwie (wg. Barthelmes i in. 2015), LULUCF = Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo.

Wysoki stopień osuszania na Litwie prowadzi do zwiększonej emisji CO2. Łącznie 7,24 mln ton CO2 jest emitowane ze zdegradowanych torfowisk, co odpowiada dodatkowej ilości CO2 równej 2/5 całkowitej emisji bez LULUCF (1). Jeśli podliczymy emisję CO2 z hektara zdegradowanego torfu to Litwa z wartością emisji 0,93 tony plasuje w pierwszej 10-te wśród największych emiterów (4).

Zespół

 • Nerijus Zableckis

  Nerijus Zableckis jest krajowym koordynatorem projektu i ekspertem. Pracuje od wielu lat, dla ekologicznych organizacji pozarządowych w zakresie renaturyzacji siedlisk. .
 • Leonas Jarašius

  Leonas Jarašius jest ekspertem w dziedzinie odtwarzania torfowisk, zajmuje się ekologią torfowisk od czasu studiów uniwersyteckic.
 • Jūratė Sendžikaitė

  Jūratė Sendžikaitė jest ekspertem w dziedzinie terenów podmokłych. Posiada 10-letnie doświadczenie w badaniu szaty roślinnej torfowisk i działaniach konserwatorskich.
 • Žydrūnas Sinkevičius

  Žydrūnas Sinkevičius jako asystent kierownika projektu posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony przyrody.

Partnerzy i współfinansujący

Litewski Fundusz na Rzecz Przyrody (LFN) jest jedną z pierwszych litewskich organizacji ochrony przyrody, założoną w 1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego. LFN współpracuje z instytucjami na szczeblu krajowym, lokalnym i prywatnym, a także z organizacjami naukowymi i pozarządowymi. Kładzie nacisk na działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej oraz odbudowy zniszczonych ekosystemów. W tym też zachowanie dobrego stanu ekologicznego Bałtyku i zapobiegania rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Realizuje już 3 projekty LIFE.

Peat Producers Association (PPA) które powstało w 1994 roku dzięki kilku firmom związanym z wydobyciem torfu w celu poprawy warunków przemysłu torfowego i eksploatacji torfowisk. Dostarcza informacji na temat zrównoważonego wykorzystania torfu i organizuje seminaria i wystawy dotyczące wydobycia torfu. Jako członek International Peatland Society, PPA jest zaangażowana w odbudowę zdegradowanych torfowisk.

Misterstwo Środowiska Republiki Litewskiej jest współfinansującym projekt w części litewskiej.

Galeria

Źródła

 1. Barthelmes, A., Couwenberg, J., Risager, M. Tegetmeyer, C. & Joosten, H. (2015): Peatlands and Climate in a Ramsar context. A Nordic-Baltic Perspective. Copenhagen.
 2. Mierauskas P. & Taminskas J. (2014). Lithuania. In: Joosten H., Tanneberger F. and Moen A. (eds): Mires and peatlands of Europe: Status, distribution, and nature conservation. Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart.
 1. Morkunaite R. & Veitas V. (2011). Cost-benefit analysis effected of the increase of state tax on natural resources for the Lithuanian peat industry and state tax collection. Vilnius: Public Institution Economic Research Center, 15 p. [status: 22.01.2017]
 2. Joosten, H. (2011): The global peatland CO2 picture. In: Tanneberger, F. & Wichtmann, W. (2011): Carbon credits from peatland rewetting. Climate – biodiversity – land use. Science, policy, implementation and recommendations of a pilot project in Belarus. Stuttgart. pp. 20-30.