Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave
Augstroze

Status: Rezerwat przyrody
Siedliska NATURA 2000: torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, zdegradowane torfowiska wysokie zdolne do naturalnej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
Powierzchnia: 95 ha

Więcej informacji
Lake Engure

Status: Park Przyrodniczy (odpowiednik polskiej formy parku krajobrazowego)
Siedliska NATURA 2000 habitats: torfowiska alkaliczne, torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Powierzchnia: 20 ha

Więcej informacji
Torfowisko Baltezers

Status: Rezerwat Przyrody
Siedliska NATURA 2000: torfowiska przejściowe i trzęsawiska
Powierzchnia: 133 ha

Więcej informacji
Torfowisko Kluki

Status: Park Narodowy
Siedliska NATURA 2000: Bory bagienne
Powierzchnia: 600 ha

Więcej informacji
Cieminskie Błota

Status: Park Narodowy
Siedliska NATURA 2000: Bory bagienne
Powierzchnia: 150 ha

Więcej informacji
Torfowisko Wielkie Bagno

Status: Park Narodowy
Siedliska NATURA 2000: Bory bagienne
Powierzchnia: 600 ha

Więcej informacji
Biesenthaler Becken

Status: rezerwat przyrody
Siedliska NATURA 2000: bór bagienny
Powierzchnia: 15.5 ha

Więcej informacji
Aukštumala

Status: park regionalny
Siedliska NATURA 2000: brak
Powierzchnia: 10,2 ha

Więcej informacji
Aukštumala
Torfowisko Sachara

Status:
Siedliska NATURA 2000: zdegradowane torfowiska wysokie zdolne do naturalnej regeneracji, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, bory bagienne
Powierzchnia: 92 ha

Więcej informacji
Torfowisko Amalvas

Status: Część rezerwatu biosfery Žuvintas
Siedliska NATURA 2000: Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Powierzchnia: 214.75 ha

Więcej informacji
Plinkšiai

Status: rezerwat krajobrazowy
Siedliska NATURA 2000: torfowiska wysokie zdolne do naturalnej regeneracji
Powierzchnia: 69 ha

Więcej informacji
Puščia

Status: rezerwat torfowiskowy
Siedliska NATURA 2000: torfowiska przejściowe i trzęsawiska, obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
Powierzchnia: 69 ha

Więcej informacji
Torfowisko Suursoo

Status: Obszar Chronionego Krajobrazu
Siedliska NATURA 2000: torfowiska przejściowe i trzęsawiska, torfowiska alkaliczne, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, bory I lasy bagienne, fennoskandyjskie liściaste lasy bagienne, zachodnia tajga i łąki trzęślicowe glebach wapiennych, torfowych lub gliniastych (Eu-Molinion)
Powierzchnia: 3343 hectares

Więcej informacji

UE dąży do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do roku 2030 w porównaniu z wartościami z roku 1990. Zatem ochrona torfowisk musi stać się częścią polityki klimatycznej i energetycznej. Szczególnie kraje bałtyckie w tym Polska i Niemcy posiadają duże obszary torfowisk, które częściowo są silnie zdegradowane i wymagają ochrony oraz działań mających na celu przywrócenie ich właściwego stanu. Obszar ujęty w projekcie jest jednym z najważniejszych tzw. hotspots (punktów globalnej emisji), w którym potencjał do zahamowania emisji gazów cieplarnianych jest wyjątkowo wysoki.

Nienaruszone torfowiska przechowują CO2

Nienaruszone torfowiska przechowują około 30% światowych zasobów węgla na 3% całkowitej powierzchni lądu, co stanowi wartość dwukrotnie większą niż w lasach. Roślinność torfowiskowa absorbuje dwutlenek węgla z atmosfery i wiąże go w torfie za pomocą procesów biologicznych na długi okres czasu. Dobrze zachowane torfowiska, zwłaszcza posiadające kilkumetrowej głębokości pokłady torfu, są ogromnym magazynem gazów cieplarnianych i przyczyniają się do długofalowego obniżenia temperatury w atmosferze.

Zachowanie torfowisk

Celem projektu LIFE “Peat Restore” jest przywrócenie zdegradowanych torfowisk przy współpracy kilku państw- Polski, Łotwy, Estonii, Litwy i Niemiec, na powierzchni 5,3 tys. ha w celu przywrócenia ich funkcji magazynowania węgla.

Wpływ zmeliorowanych torfowisk na klimat

Melioracje torfowisk w celu ich rolniczego wykorzystania i wydobycia torfu znacząco przyczyniają się zwiększenia globalnej emisji dwutlenku węgla. Z powodu przesuszenia torf wchodzi w kontakt z tlenem, co prowadzi do jego utlenienia i rozkładu.

W tej utlenionej warstwie mikroorganizmy stają się wyjątkowo aktywne, więc proces demineralizacji jest szczególnie nasilony. W rezultacie gazy cieplarniane- dwutlenek węgla i tlenek azotu są emitowane do atmosfery, co odwraca rolę torfowisk- stają się one źródłem gazów cieplarnianych.

Od epoki lodowcowej do torfowisk

Obszar objęty projektem wraz z jego dolinami i obniżeniami powstał w czasie epoki lodowcowej. Po ostatniej epoce lodowcowej, wzrost temperatury spowodował rozpuszczenie skorupy lodu, z której uwolnione zostały ogromne ilości wody. Wraz z wsiąkaniem wody w grunt i podnoszenia się poziomu wód gruntowych zalane zostały duże obszary terenu. Z czasem roślinność przystosowała się do takich warunków hydrologicznych i rozwinęły się złożone ekosystemy torfowiskowe.

Kraje uczestniczące w projekcie

Zmeliorowane torfowiska: skupiska globalnej emisji

Kraje północnej i północno-wschodniej Europy jak Łotwa i Litwa posiadają ogromne obszary torfowisk, które osiągają niekiedy kilka metrów głębokości. Ze względu na wydobycie torfu i intensyfikację rolnictwa i leśnictwa, nasilono prace melioracyjne. Na tych obszarach torfowiska emitują obecnie duże ilości gazów cieplarnianych. W kontekście globalnym Polska i kraje bałtyckie są czerwoną plamą jeśli chodzi o emisję gazów z przesuszonych torfowisk zaraz za Indonezją, Rosją i Chinami (Joosten 2010). Ale także Niemcy zajmują dziewiąte miejsce w globalnym rankingu dotyczącym emisji z torfowisk zdegradowanych.

Klimat – fakty

Cele projektu

Wpomaganie procesu torfotwórczego

Celem projektu jest zahamowanie degradacji torfowisk powodowanej odwodnieniem i wspieranie procesu ich odnowy poprzez odpowiednie zarządzanie by pochłaniały CO2.

http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_de

 

Wdrożenie działań przywracających torfowiska do ich właściwego stanu

W projekcie realizowane będą działania zmierzające do podniesienia poziomu wody. Zostanie to wykonane poprzez zablokowanie rowów odwadniających lub budowę na tych rowach zastawek blokujących odpływ wody z torfowiska. Ponadto drzewa i krzewy, nie będące typowym elementem torfowisk, a posiadające duże zapotrzebowanie na wodę, zostaną usunięte. W rezultacie proces akumulacji torfu będzie szybszy niż jego rozkładu a w konsekwencji bilans węgla będzie pozytywny (węgiel będzie akumulowany).

Ochrona bioróżnorodności

Działania ochronne służyć będą również odtworzeniu charakterystycznej roślinności torfowiskowej, która jest przystosowana do ekstremalnych warunków.

Monitoring i transfer wiedzy

Wpływ na bilans węgla i skuteczność działań będą udokumentowane przez monitoring obejmujący pomiar emisji gazów cieplarnianych za pomocą komór, mapowanie flory i fauny oraz monitorowanie poziomu wody. Skutki społeczno-gospodarcze będą analizowane za pomocą wskaźników. Rezultaty projektu zostaną podsumowane w przewodniku ochrony torfowisk, który będzie dostępny w kilku wersjach.

Źródła