Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Wyniki pomiarów na torfowiskach w Niemczech, Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii

Zdegradowane torfowiska, porzucone po eksploatacji, emitują w sposób ciągły i intensywny; nieproporcjonalnie więcej w porównaniu z wielkością zajmowanego obszaru. W rzeczywistości nieuszkodzone torfowiska przechowują około 30 procent światowego węgla na zaledwie 3 procentach lądowej powierzchni Ziemi. LIFE Peat Restore ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) z zdegradowanych torfowisk poprzez przywrócenie ich funkcji jako zbiornika węgla. Aby to osiągnąć należy podnieść poziom lustra wody, głównie przez budowę zastawek i wypełnianie rowów.

Oprócz renaturyzacji torfowisk, w projekcie zastosowano podejście GEST (z ang. Greenhouse Gas Emission Site Types) w celu oszacowania emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich torfowisk w projekcie, przed i po działaniach ochronnych. W przeciwieństwie do pomiarów z wykorzystaniem komór – metody instrumentalnej również stosowanej w projekcie – podejście GEST oblicza emisje i potencjał globalnego ocieplenia za pomocą danych pochodzących z mapowania roślinności – form roślinności GEST – w połączeniu z danymi poziomu wody. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie technik tutaj.

Przezroczysta komora na torfowisku Suursoo-Leidissoo, Estonia

Eksperci ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie przez ostatnie dwa lata zbierali dane: tworzyli mapy typów GEST na wszystkich obiektach i opracowywali stan „zerowy” przed rozpoczęciem działań renaturyzacyjnych. Ustawiono również urządzenia monitorujące poziom wody i powierzchnie monitoringowe roślinności w celu obserwacji zmian spowodowanych działaniami ochronnymi. Tam gdzie było to możliwe dane uzupełniono o dane historyczne i współpracowano z lokanymi zarządcami by skompletować dane z inwentaryzacji lasów. Rezultaty tych wysiłków można sprawdzić poniżej:

Raport z analizy GEST

Raport zawiera przegląd wszystkich typów GEST zidentyfikowanych na torfowiskach projektu przed rozpoczęciem działań ochronnych. Oczekuje się, że ponowne nawodnienie spowoduje zmianę niektórych typów GEST, ponieważ krajobraz również się zmieni po podjęciu działań ochronnych. Ponadto stworzono 3 nowe jednostki – typy GEST i dodano je do zaktualizowanego katalogu GEST opublikowanego w maju 2019 r. Te nowe typy GEST zostały zidentyfikowane ze względu na specjalne formy roślinności o bardzo różnych warunkach środowiskowych (tj. pH, poziom wody). Zasugerowano ponadto aktualizacje dotyczące wcześniej opisanych typów GEST w oparciu o literaturę. W przyszłości pomiary GHG w miejscach realizacji projektu mogą pomóc w dalszej kalibracji typów GEST. Przejdź do powyższego linku, aby dowiedzieć się więcej o podjętych krokach, kryteriach wykorzystywanych do konwersji jednostek roślinności na typy GEST i ogólnych wynikach.

Pierwsze scenariusze bilansów gazów cieplarnianych w jednostkach GEST

Przegląd opracowany w raporcie stanowi podstawę do dalszych obliczeń emisji gazów cieplarnianych, co znajduje odzwierciedlenie w „Scenariuszach bilansu GEST / GHG”. Zastosowano różne scenariusze oparte na podejściu GEST do oszacowania i oceny działań ochronnych na klimat oraz do ilościowego określenia potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z wynikami poprzedniego raportu opisano dwa główne scenariusze GEST: (1) Scenariusz bazowy (stan obecny tj. bez działań renaturyzacyjnych) i (2) Scenariusz renaturyzacyjny (po działaniach ochronnych). Scenariusze te pozwalają na porównanie wpływu wdrożenia i nie wdrożenia działań ochronnych na klimat. Zachęcamy do zapoznania się raportem (jedynie wersja angielska), by poznać dalsze zastosowane formuły obliczeń i kroki podjęte w celu opracowania scenariuszy dla każdego obiektu w projekcie.

Pierwsze dane dotyczące zastosowania podejścia GEST w krajach bałtyckich: mapowanie roślinności na wybranych torfowiskach

Między 26 a 28 września 2018 r. zespół LIFE Peat Restore omawiał wyniki identyfikacji typów GEST w krajach bałtyckich i podsumował je w artykule zaprezentowanym na konferencji dotyczącej roślinności torfowisk w Mińsku-Grodnie na Białorusi. Artykuł zatytułowany „Pierwsze dane na temat zastosowania podejścia GEST w regionie bałtyckim – mapowanie roślinności wybranych torfowisk na Litwie, Łotwie i Estonii” został opublikowany w materiałach pokonferencyjnych: „Roślinność torfowisk: rzeczywiste problemy w klasyfikacji, kartografii, użytkowaniu i ochronie”.