Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Vasaras beigās Latvijas projekta teritorijās tiks uzsākta aizsprostu būvēšana

Latvijas LIFE Peat Restore projekta purvu teritorijām ir gatavi un atbildīgajās institūcijās saskaņoti aizsprostu būves tehniskie projekti. Pēc putnu ligzdošanas miera perioda šīs vasaras beigās augustā visās projekta teritorijās tiks uzsākti purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbi.

Pirms darbu uzsākšanas projekta partneru “E Būvvadība” un Latvijas Universitātes eksperti vēlreiz rūpīgi apsekojuši teritorijas, iezīmējot aizsprostu vietas un piekļuves ceļus. Detalizēti apspriesti darbu izpildes praktiskie aspekti. Lielākajai daļai plānoto aizsprostu vietu nav iespējams piebraukt pa ceļiem. Tāpēc tehnikas pārvietošanai tiks izmantotas galvenokārt meža stigas un grāvju malas. Visi aizsprosti tiks būvēti, izmantojot vieglas tehnikas vienības, kas rada iespējami mazu spiedienu uz augsni, lai netiktu bojāta augsne un zemsedze. Darbu izpildē paredzēts izmantot iepriekšējo projektu pieredzi, lai rezultāts būtu kvalitatīvs un ilgstpējīgs.

Tehnikas pārvietošanās plānošana, ņemot vērā dažādus šķēršļus. Foto: K.Libauers.

Atbilstoši hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultātiem, paredzams, ka, uzbūvējot aizsprostus uz grāvjiem optimālajās vietās, labvēlīga ietekme tiks panākta vismaz 86 ha purva dabas parkā “Engures ezers”, vismaz 148 ha dabas liegumā “Augstroze” un vismaz 40 ha dabas liegumā “Baltezera purvs”. Dabas parkā “Engures ezers” paredzēts uzbūvēt divus aizsprostus, dabas liegumā “Augstroze” – 25, bet dabas liegumā “Baltezera purvs” – astoņus.

Plānoto aizsprostu vietu un tehnikas pārvietošanās trašu iezīmēšana dabā. Foto: K.Libauers.

Aizsprostu skaits noteikts hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultātā, ņemot vērā sateces baseinu, grāvju blīvumu un ietekmes zonu un citus apstākļus. Aizsprosti detalizēti pamatoti projekta teritoriju dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānos. Engures ezera piekrastē paredzēts izmantot plastikāta rievsienas, jo grāvji izrakti minerālaugsnē. Pārējās divās teritorijās tiks būvēti kūdras aizsprosti, izmantojot turpat blakus grāvjiem no purva virsas noņemtu kūdru. Darbi tiek plānoti tā, lai būvniecības radītā ietekme būtu minimāla un īslaicīga.

Kūdras aizsprosta būve augstajā purvā, izmantojot ekskavatoru. Foto: M. Pakalne.

Tas nozīmē, ka šajās platībās tiks novērsta un mazināta grāvju ietekme. Paredzams, ka dažu gadu laikā mazināsies nosusinātiem purviem raksturīgās izteiktās ūdens līmeņa svārstības. To, cik ātri tiks panākts gaidītais rezultāts, ietekmēs arī nākamo gadu hidrometeoroloģiskie apstākļi, galvenokārt nokrišņu daudzums un tā izlīdzinātība gada griezumā. Hidroloģiskā režīma atjaunošanas rezultātā tiks panākta purva ekosistēmas dabisko funkciju atjaunošanās, t. i., ūdens un oglekļa aprites regulēšana un uzkrāšana, kas ir ļoti svarīgi klimata pārmaiņu kontekstā. Ne mazāk svarīga ir purva loma bioloģiskā daudzveidības saglabāšanā – pēc dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanas purvi kļūst piemērotāki to īstajiem iemītniekiem – augiem un dzīvniekiem, kas mīt tikai un vienīgi purvos.

Par darbu izpildi atbildīgs projekta partneris “E Būvvadība”.

Šādi izskatās jau uzbūvēts kūdras aizsprosts. Pabeidzot būvi, uz aizsprosta virsmas tiek uzlikta no purva virsas noņemtas velēnas, kā rezultātā aizsprosti ātrāk apaug ar purvam raksturīgiem augiem un dažu gadu laikā iekļaujas ainavā. Foto: M. Pakalne.
Viena no aizsprostu izvietojuma shēmām (Baltezera purvs), kas ir daļa no tehniskā projekta.