Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore rezultāti pielietoti Latvijā līdz šim neizmantotas SEG emisiju novērtēšanas metodikas attīstībā

Vides risinājuma institūts (VRI) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi īstenoja Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētu projektu “Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem”. Projektā novērtēts teorētiskais siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoms purvos, izmantojot detalizētus attālās izpētes datus un GEST metodi. Ar projekta rezultātiem interesenti varēja iepazīties VRI rīkotajā seminārā “Siltumnīcefekta gāzu (SEG) novērtēšanas metodes purvos un citās ekosistēmās” 2019. gada 8. augustā Cēsīs. Seminārā Latvijas Universitātes pārstāve Māra Pakalne stāstīja par LIFE Peat Restore projekta mērķiem un tā nozīmi SEG emisiju novērtēšanā Latvijas purvu ekosistēmās, kur gan tiešie emisiju mērījumi, gan teorētiskie vērtējumi līdz šim veikti maz. Savukārt LIFE Peat Restore eksperte Līga Strazdiņa prezentēja GEST metodes principus un tās pielietošanas iespējas Latvijā, kā arī norādīja uz nepilnībām (piemēram, nav veikti tiešie mērījumi visos Latvijas purviem raksturīgajos GEST tipos, GEST veģetācijas formās nav iekļauti vietējās floras pārstāvji, klimata īpatnības un atšķirības starp Vāciju un Latviju u. c.), ko risina LIFE Peat Restore projektā.

Seminārā par SEG novērtēšanas metodēm purvos uzstājas LIFE Peat Restore ekspertes no Latvijas Universitātes M. Pakalne un L. Strazdiņa. Foto: VRI, K. Libauers.

VRI projekta uzdevums bija aprēķināt SEG emisijas piecās pilotteritorijās, izmantojot aviācijā bāzētus izpētes datus. Pilotteritorijas bija kaļķaini zāļu purvi dabas parkā “Engures ezers”, Madiešēnu un Namītēnu purvi dabas liegumā “Augstroze” (kas ir arī LIFE Peat Restore projekta teritorijas), kā arī Pēterezera un Kukšupes vigas Slīteres Nacionālajā parkā un Sudas-Zviedru purvs Gaujas Nacionālajā parkā, kur 2017. gadā veikta purvu biotopu atjaunošana LIFE Mitrāji projektā.

Attālās izpētes datu kalibrēšana un GEST tipu kartēšana Kukšupes vigā Slīteres Nacionālajā parkā. Foto: M. Pakalne, 2018. gads.
GEST tips “Slapji sfagnu klājieni” Madiešēnu purvā. No visiem projekta pilotteritorijās konstatētajiem GEST tipiem, šim raksturīgas zemākās SEG emisijas. Foto: K. Libauers, 2017. gads.

Izmantojot attālās izpētes tehnoloģiju sistēmu ARSENAL, kas iekļauj ar hiperspektrālo datu sensoru un LiDAR lāzerskeneri aprīkotu aviācijas platformu, 2018. gada jūnijā iegūti augstas izšķirtspējas dati par veģetācijas sastāvu un sastopamību pētāmajās teritorijās. Lai kalibrētu attālās izpētes datus, veikti apsekojumi dabā, un klasificētajām veģetācijas vienībām piešķirta atbilstība kādam no GEST tipiem. GEST (Greenhouse-Gas Emission Site Types jeb jeb siltumnīcefekta gāzu emisijas vietu tipi) metodika izstrādāta Vācijā. Tā balstīta uz zināšanām par augu sugu un to sabiedrību sastopamību noteiktos abiotiskos apstākļos. Atkarībā no ūdens līmeņa, ūdens līmeņa svārstību amplitūdas, barības vielu pieejamības (oglekļa un slāpekļa attiecība), vides pH un teritorijas dabiskuma/degradācijas pakāpes, attiecīgajā teritorijā sastopamas un dominē noteiktas augu sugas un to grupas jeb veģetācijas formas. Tās savukārt norāda uz gada vidējo SEG plūsmu (Couwenberg et al. 2011).

Pētījuma rezultātā projekta teritorijās klasificēti desmit GEST tipi. Biežāk sastopamie ir “Slapji augsto grīšļu niedrāji” un “Slapjas sfagnu ieplakas un slīkšņas” – tie pārstāv zāļu un pārejas purvu veģetāciju. Lielāko platību aizņem “Slapji sfagnu klājieni”, kas ir dominējošais GEST tips augstajos purvos.

GEST tipu noteikšana kaļķainajā purvā Engures ezera dabas parkā, par klasificēšanas pamatinformāciju izmantojot attālās izpētes un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanas datus. Kartes: VRI, 2019. gads.
GEST tipi projekta augsto purvu pilotteritorijās. Kartes: VRI, 2019. gads.
GEST tipi Slīteres Nacionālā parka vigās (projekta teritorijās). Kartes: VRI, 2019. gads.

Katrai projekta teritorijai, pielīdzinot krāsu skalai CO2, CH4 emisiju un globālās sasilšanas potenciāla (Global Warming Potential) apjomu, sagatavotas kartes. Lai aprēķinātu, vai purvu biotopu apsaimniekošanas pasākumi sniegs būtisku ieguvumu SEG emisiju samazināšanā, modelēti dažādi scenāriji. Ņemot vērā veikto vai plānoto pasākumu platību un ietekmētos GEST tipus, noteikts, ka pozitīvs efekts sagaidāms Madiešēnu purva degradētajā daļā (~38 ha platībā). Pēc gruntsūdens līmeņa stabilizēšanas purva biotopu atjaunošanas platībā CO2 emisijas pēc 50 gadiem būs par 56% mazākas, salīdzinot ar esošo situāciju. Līdzīgā apjomā SEG emisiju samazināšanās noteikta teritorijās, kur jau veikta biotopu apsaimniekošana, piemēram, Sudas-Zviedru purvā CO2 emisijas samazināsies par 53%, Pēterezera vigā pēc koku un krūmu izciršanas – par 91%.

Pašreizējie siltumnīcefekta gāzu rādītāji Sudas-Zviedru purvā. CO– oglekļa dioksīds; CH4
– metāns; GWP – globālās sasilšanas potenciāls. Mērvienība SEG parametru vērtībām ir tonnas uz hektāru gadā. Kartes: VRI, 2019. gads.
Modelētie siltumnīcefekta gāzu rādītāji Pēterezera vigā pirms apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas. CO2 – oglekļa dioksīds; CH4 – metāns; GWP – globālās sasilšanas potenciāls. Mērvienība SEG parametru vērtībām ir tonnas uz hektāru gadā. Kartes: VRI, 2019. gads.
Pašreizējie siltumnīcefekta gāzu rādītāji Pēterezera vigā pēc apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas. CO2 – oglekļa dioksīds; CH4 – metāns; GWP – globālās sasilšanas potenciāls. Mērvienība SEG parametru vērtībām ir tonnas uz hektāru gadā. Kartes: VRI, 2019. gads..
GEST tips “Mēreni mitri meži un krūmāji uz oligotrofām kūdrainām augsnēm” Madiešēnu purva degradētajā daļā dabas liegumā “Augstroze”. Pēc aizsprostu ierīkošanas uz meliorācijas grāvjiem LIFE Peat Restore projektā tiks ietekmēts hidroloģiskais stāvoklis un veģetācija, kā rezultātā šeit izveidosies jauns GEST tips “Mitri meži un krūmāji uz oligotrofām kūdrainām augsnēm” vai “Slapji sfagnu klājieni ar priedēm”, un paredzama SEG emisiju samazināšanās. Foto: M. Pakalne, 2018. gads.
Pēc aizsprosta ierīkošanas uz grāvja Sudas-Zviedru purvā kūdras virskārta pakāpeniski samitrinās un kļūst piemērota sfagniem, rasenēm un baltmeldriem. Palielinoties augstajam purvam tipisko, kūdru veidojošo augu dominancei un samazinoties viršu un koku un krūmu segumam, purvā samazinās izdalītais SEG apjoms. Foto: M. Pakalne, 2018. gads.

Šis projekts deva iespēju paplašināt LIFE Peat Restore iestrādnes un izmantot šo pieeju arī dažās citās purvu teritorijās, tā aprobējot Latvijai pagaidām vēl jauno GEST metodi. Tādējādi LIFE Peat Restore projekts kļuvis par “atspēriena punktu” tālākai metodes attīstībai ar, iespējams, plašu pielietojumu SEG emisiju apjoma novērtējumā.

M. Pakalnes ziņojums apskatāms šeit, bet L. Strazdiņas – šeit. Semināra apskats atrodams šeit.