Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna izstrāde tuvojas noslēgumam

2018. gada 23. martā Dauguļos notika dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Plāns izraisīja ļoti lielu vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju, mednieku, zemes īpašnieku un pašvaldību interesi – sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās aptuveni 70 dalībnieku, bet rakstiskā veidā saņemti priekšlikumi, jautājumi un iebildumi no 12 iesniedzējiem. Lielāko interesi izraisīja jautājumi par iespējamo putnu medību ierobežojumiem, sezonas liegums putnu ligzdošanas periodā daļā un plānotā hidroloģiskā režīma atjaunošanu Madiešēnu purvā, kā arī tūrisma attīstības iespējas. Saņemtas arī pozitīvas atsauksmes, kurās iedzīvotāji izteikuši atbalstu plānā paredzētajām rīcībām.

Uzdotie jautājumi tika skaidroti sabiedriskās apspriešanas sanāksmē klātienē. Pēc sanāksmes plāna izstrādātāji ir sagatavojuši rakstiskas atbildes uz iesniegtajiem priekšlikumiem. Balstoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem, precizētas atsevišķas plāna sadaļas un atsevišķi individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta punkti. Dažos gadījumos iebildumi radušies neiedziļināšanās dēļ vai nav bijuši pamatoti – tāpēc daži no tiem noraidīti, katrā gadījumā skaidrojot savu nostāju. Piemēram, dabas aizsardzības plānā un/vai individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektā nevar tikt iekļauti punkti, kas ir pretrunā citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē sugu un biotopu aizsardzību.

Plānā ietvertie priekšlikumi apsaimniekošanai un konkrētiem dabas vērtību aizsardzības pasākumiem pamatojas uz sertificētu sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu veiktas izpētes rezultātiem – tātad balstoties uz zinātnisku informāciju. Īpaši rūpīgi vērtēti, tostarp veicot hidroģeoloģisko modelēšanu, purva atjaunošanas iespējas un paņēmieni. Priekšlikumi ierobežojumiem ir rūpīgi apsvērti un vērtēti, ņemot vērā ilgstpējīgas attīstības pamatprincipus, uztverot dabas vērtības ne tikai kā vērtību pašu par sevi, bet arī kā dabas “kapitālu”. Tikai šī “kapitāla” saudzīga un pārdomāta izmantošana var radīt ilgtspējīgas dzīves vides un tūrisma attīstības iespējas šai un nākamajām paaudzēm.

Plāna izstādātāji uzsver, ka dabas aizsardzības plāns ir rekomendējoša rakstura dokuments, un šī plāna apstiprināšana nemaina dabas lieguma statusu vai tā funkcionālo zonējumu. Dabas aizsardzības plānā iekļauts individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekts, kurā noteiktas prasības teritorijas aizsardzībai un apsaimniekošanai. Plānā paredzētie ierobežojumi var stāties spēkā tikai pēc šo noteikumu apstiprināšanas Ministru Kabinetā.

Plāna izstrāde ir viena no projekta “Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju mazināšanai Ziemeļeiropas zemienē” (LIFE15 CCM/DE/000138, LIFE Peat Restore) aktivitātēm. Projekta ietvaros paredzēta arī hidroloģiskā režīma stabilizēšana Madiešēnu purva degradētajā daļā.

Vairāk par sabiedrisko apspriešanu var lasīt laikrakstā “Auseklis”: DL Augstroze dabas aizsardzības plāna apspriešanā daudz jautājumu.