Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Udane seminarium na Litwie – pierwsze scenariusze bilansu gazów cieplarnianych

Przedsięwzięcie LIFE Peat Restore poczyniło duże postępy w 2018 r. Ustanowiono monitoring roślinności i warunków hydrologicznych na wszystkich obiektach. Zainstalowano automatyczne rejestratory do pomiaru poziomu wody na powierzchniach monitoringowych.

Dane z monitoringu są kluczowym elementem obliczania emisji gazów cieplarnianych (GHG), a także potencjału globalnego ocieplenia (GWP), przy użyciu podejścia GEST (bardziej szczegółowe wyjaśnienie techniki GEST: https: // life- peat-restore.eu/en/greenhouse-gas-monitoring-stations-installed-project-areas-latvia/). Oprócz szacunków GEST, LIFE Peat Restore rozpoczął bezpośrednie pomiary gazów w 2018 r. Zastosowano zamknięte przezroczyste i nieprzezroczyste komory (patrz poprzednie łącze).

Pracownicy LIFE Peat Restore spędzili większość lata 2017 r. i 2018 r. na badaniach i mapowaniu form roślinności. W rezultacie zidentyfikowano typy roślinności GEST i opracowano mapy dla wszystkich obszarów.

Bazując na tej ciężkiej pracy w okresach wegetacyjnych, kluczowi beneficjenci LIFE Peat Restore – Uniwersytet Łotwy, NABU, Uniwersytet w Tallinie, Litewski Fundusz na rzecz Przyrody (LFN) i Klub Przyrodników – spotkali się w Wilnie w dniach 22–26 października 2018 r. Spotkanie zostało życzliwie zorganizowane przez LFN.

Przez cały tydzień trwały ożywione dyskusje. Znaczną ich część poświęcono typom GEST zidentyfikowanym w każdym obiekcie. Każdy partner przedstawił wyniki swoich prac wraz z podsumowaniem typów GEST i wstępnymi obliczeniami emisji GHG na podstawie katalogu GEST. Szczególną uwagę zwrócono na sekwestrację węgla z drzew i lasów, ponieważ jej implikacje dla obliczeń są znaczne. Rozwiązanie tego problemu jest ważne, aby uniknąć znacznych luk lub zmian w uzyskanych danych dotyczących emisji.

Spotkanie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wspólnego zrozumienia parametrów obliczania emisji GHG dla każdej lokalizacji. Na podstawie uzyskanych danych saldo dla wszystkich obiektów zostanie obliczone z uwzględnieniem różnych scenariuszy:

  • Scenariusz „zerowy”, zgodnie z którym obecnie zdegradowane torfowiska nie zostaną przywrócone. W tym przypadku emisje prawdopodobnie pozostaną względnie stałe w okresie od 30 do 50 lat.
  • Scenariusz związany z odtwarzaniem siedlisk, w którym zostaną zrealizowane działania ochronne. W związku z tym oczekuje się, że obecne emisje z miejsc realizacji projektu prawdopodobnie zmniejszą się w okresie od 30 do 50 lat w wyniku przeprowadzenia działań ochronnych.

LIFE Peat Restore pracuje obecnie nad sfinalizowaniem obliczeń dla pierwszego ze scenariuszy bilansu GHG dla każdej lokalizacji projektu. Wkrótce zostaną opublikowane pierwsze wyniki.

Ponadto spotkanie w Wilnie było doskonałą okazją do przeprowadzenia warsztatów, aby przetestować na miejscu różne systemy pomiarowe zastosowane w projekcie LIFE Peat Restore. Technicy z Niemiec, Łotwy i Estonii spotkali się po raz pierwszy, aby przetestować i skalibrować różne używane instrumenty.