Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

LIFE Peat Restore i sprawozdanie specjalne Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu

Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował niedawno specjalny raport na temat przepływów gazów cieplarnianych (GHG) w ekosystemach lądowych, użytkowaniu gruntów i zrównoważonym zarządzaniu gruntami w związku z dostosowaniem i łagodzeniem zmian klimatu, pustynnieniem, degradacją ziemi i bezpieczeństwem żywności. Odkrycia i zalecenia dla decydentów politycznych odzwierciedlają cele programu LIFE Peat Restore i jedynie wzmacniają naszą determinację w zakresie dalszego przywracania zdegradowanych torfowisk i dalszego rozpowszechniania wśród decydentów strategicznego znaczenia odbudowy torfowisk w celu łagodzenia zmian klimatu.

Raport wzywa kraje bogate w ekosystemy bogate w węgiel, takie jak torfowiska, do jak najszybszego włączenia odtwarzania takich ekosystemów do strategii łagodzenia klimatu i ostrzega przed ryzykiem braku szybkiego działania. Dalsze opóźnianie działań doprowadzi do potencjalnie nieodwracalnego wpływu na ekosystemy i nadmiernie wyższych kosztów, a także ograniczy w perspektywie długoterminowej opcje reakcji poszczególnych krajów i ich skuteczność. Może to prowadzić do „znacznych dodatkowych emisji GHG z ekosystemów, które przyspieszyłyby globalne ocieplenie”.

Wspierając kluczowe ustalenia raportu, LIFE Peat Restore przywraca zdegradowane torfowiska i rozpowszechnia wśród decydentów informację o strategicznym znaczeniu działań, takich jak przywracanie torfowisk, w celu łagodzenia zmian klimatu

Emisje z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa

Raport obejmuje emisje z ekosystemów lądowych i działań, takich jak grunty leśne, pola uprawne, użytki zielone, tereny podmokłe i osady. Te działania związane z gruntami są częścią sektora LULUCF (użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo), który obejmuje rolnictwo, a także inne użytkowanie gruntów (np. działalność wydobywczą, taką jak wydobywanie torfu). Emisje z tego sektora stanowiły 23% całkowitej globalnej antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych w latach 2007–2016.

Według sprawozdania specjalnego sektor ten funkcjonuje obecnie jako pochłaniacz węgla, co oznacza, że pochłanianie CO2 było większe niż ilość gazów cieplarnianych emitowanych z tego sektora. Jednak raport specjalny ujawnia, że z powodu zmian klimatu przyszłość działań LULUCF jako pochłaniacza dwutlenku węgla jest niepewna. Ograniczenie zdolności sektora do usuwania CO2 z atmosfery można przypisać między innymi zwiększonemu pozyskiwaniu drewna, erozji gleby i degradacji spowodowanej szkodliwymi praktykami rolniczymi, a także przekształceniu naturalnych terenów w pola uprawne.

Wpływ tych naziemnych działań antropogenicznych dodatkowo pogłębiają zmiany klimatu. Raport ostrzega nas, że „… prawdopodobieństwo, intensywność i czas trwania wielu ekstremalnych zdarzeń można znacznie zmodyfikować poprzez zmiany warunków gruntowych”. Na przykład to, czy obszar torfowisk jest w złym stanie (np. są osuszone) lub we właściwym może mieć znaczący wpływ na prawdopodobieństwo, intensywność i czas trwania zdarzeń ekstremalnych (np. powodzie, pożary itp.). Odkrycia te potwierdzają znaczenie przywracania ekosystemów w walce z kryzysem klimatycznym i zwiększaniu odporności społeczeństwa na ekstremalne wydarzenia.

Opcje działań: ochrona i odbudowa ekosystemów bogatych w węgiel

Ochrona ekosystemów bogatych w węgiel, takich jak torfowiska, jest natychmiast skuteczna i zapewnia wymierne rezultaty dzięki przechowywaniu cennego węgla. Ochronie tych zdrowych ekosystemów powinno towarzyszyć przywrócenie zdegradowanych torfowisk. Odtworzone torfowiska zapewniają wiele funkcji i usług ekosystemowych, ale ich dostarczenie zajmuje więcej czasu. Niemniej jednak inne „działania na lądzie, które zapewniają sekwestrację węgla w glebie lub roślinności, takie jak zalesianie, ponowne zalesianie, agro-leśnictwo, gospodarka węglowa w glebie na glebach mineralnych lub magazynowanie węgla w pozyskanych produktach drzewnych, nie będą pochłaniać węgla w nieskończoność. Z drugiej strony torfowiska mogą sekwestrować węgiel przez stulecia.” Rzeczywiście, jak stwierdzono w raporcie: „Inwestycje w rekultywację gruntów mogą przynieść globalne korzyści… Działania w zakresie rekultywacji gruntów i renaturyzacji poprawiają warunki życiowe i zapewniają zarówno krótkoterminowe pozytywne zyski ekonomiczne, jak i długoterminowe korzyści w zakresie dostosowania i łagodzenia zmiany klimatu, różnorodności biologicznej oraz ulepszone funkcje i usługi ekosystemu.

Słowiński Park Narodowy, Polska. Zdjęcie: Mara Pakalne

Pilne działania naprawcze

Przede wszystkim sprawozdanie specjalne dla decydentów wzywa rządy do natychmiastowego działania. Opóźnione działanie może skutkować zmniejszeniem potencjału szeregu opcji działań, którymi dysponują rządy, a także ograniczyć ich obecną i przyszłą skuteczność. W sprawozdaniu specjalnym stwierdza się ponadto, że „działanie już teraz może zapobiec ryzyku i stratom lub ograniczyć je i wygenerować korzyści dla społeczeństwa”. W miarę upływu czasu i nasilania się zmian klimatu zmniejsza się potencjał niektórych działań. Na przykład w wyższych temperaturach gleby mają zmniejszoną zdolność do działania jako pochłaniacze węgla. Ponadto należy podkreślić, że „… opóźnienia w unikaniu lub ograniczaniu degradacji gruntów i promowaniu pozytywnej odbudowy ekosystemów wiążą się z ryzykiem długoterminowym, w tym gwałtownym spadkiem wydajności rolnictwa i obszarów rolniczych, degradacją wiecznej zmarzliny i trudnościami w ponownym nawodnieniu torfowisk”.

Powiązane publikacje:

10 przyczyn by odtworzyć Estońskie torfowiska (ang.)