Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Uzsākta divu dabas aizsardzības plānu izstrāde

2017. gada aprīlī uzsākta divu projekta teritoriju – dabas liegumu “Augstroze” un “Baltezera purvs” – dabas aizsardzības plānu izstrāde. Uzsākot plānu izstrādi, interesenti tika aicināti uz informatīvajām sanāksmēm, kā arī tika izveidotas plānu uzraudzības grupas. Vasarā notiek abu teritoriju izpēte, ko veic iesaistītie dabas eksperti, kuri pēc vienotas metodikas inventarizē abu teritoriju dabas vērtības – biotopus un sugas, kā arī sagatavos priekšlikumus to aizsardzībai, atjaunošanai un apsaimniekošanai. Tāpat tiks izvērtēti citi teritoriju aspekti – cilvēka ietekmes, ainava, kultūrvēsture u. c. Apspriežot inventarizācijas rezultātus un ekspertu priekšlikumus, tiks sagatavoti plāni, kas paredzēs konkrētas rīcības sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. Dabas lieguma “Augstroze” dabas aizsardzības plāna vadītāja ir Sandra Ikauniece, bet par dabas lieguma “Baltezera purvs” plāna izstrādi atbildīga Gundega Freimane.

Abās teritorijās proporcionāli lielas platības aizņem purvi, kuros paredzētas arī projekta aktivitātes – nosusināšanas ietekmes novēršana, lai mazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisiju. Dabas aizsardzības plāni palīdzēs izvērtēt ietekmju apmērus, kā arī rast labākos iespējamos risinājumus. Purvu atjaunošana, aizsprostojot grāvjus, mazinās cilvēka darbības nelabvēlīgo ietekmi – grāvju degradējošos ietekmi uz purviem, kā arī palīdzēs saglabāt bioloģisko daudzveidību purvos un tiem piegulošajos pārmitrajos mežos.

Dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un to apspriešanā var piedalīties ikviens interesents. Informācija par plānu izstrādes gaitu, kā arī plānu melnraksti tiks publiskoti arī Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti.