Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Īstenots ikgadējais veģetācijas monitorings

2019. gada augustā atkārtoti veikts veģetācijas monitorings visās trijās
LIFE Peat Restore projekta teritorijās Latvijā – dabas parkā “Engures ezers” un dabas liegumos “Augstroze” un “Baltezera purvs”. Monitorings uzsākts 2018. gadā. Katrā teritorijā ierīkoti 3–4 lieli pastāvīgi parauglaukumi, kuru izmērs ir 10 x 10 m, savukārt katra lielā parauglaukuma iekšienē ir deviņi vienu kvadrātmetru lieli laukumiņi. Dabas parkā “Engures ezers” jau 2017. gadā ierīkoti un atkārtoti apsekoti vēl trīsdesmit vienu kvadrātmetru lieli parauglaukumi, kas izvietoti vairākās transektēs, lai nosegtu visu apsaimniekojamo teritoriju, kur paralēli grāvju aizsprostošanai paredzēta koku un krūmu izciršana.

Projekta ekspertes atkārtoti apsekojušas 120 parauglaukumus. Tajos reizi gadā tiek uzskaitītas visas sastopamās vaskulāro augu un sūnu sugas un noteikti to projektīvie segumi. Gan konkrētu augu sugu klātbūtne, gan to seguma izmaiņas ļauj novērtēt pārmaiņas mitruma režīmā un citos apstākļos.

Purvu ekspertes Līga Strazdiņa (pa labi) un Agnese Priede, aprakstot veģetāciju vienā no Baltezera purva parauglaukumiem. Foto: M. Pakalne.

Tā kā grāvju aizsprostu būve 2019. gada vasarā vēl nav uzsākta, hidroloģiskais režīms pagaidām nav mainījies, tāpēc būtiskas pārmaiņas pēdējā gada laikā arī nebija sagaidāmas. Nelielas svārstības purva veģetācijā notiek dabiski, savukārt būtiskākas pārmaiņas var veicināt hidroloģiskā režīma izmaiņas, tajā skaitā grāvju aizsprostošana, klimata mainība un citi faktori.

Purvu ekspertes Līga Strazdiņa (pa kreisi), Māra Pakalne un Agnese Priede pie parauglaukuma dabas parkā “Engures ezers”. Foto: K. Libauers.

Kopš 2018. gada nav novērotas būtiskas pārmaiņas dabas parka “Engures ezers” un dabas lieguma “Augstroze” projekta teritorijās. Tas liecina, ka purva veģetācija dabiski ir maz mainīga. Nozīmīgākas, tomēr ne būtiskas pārmaiņas novērotas Baltezera purvā, kur, visticamāk, pēdējā gada ilgstošā sausuma dēļ palielinājies krūmu segums, kā arī nedaudz mainījies sūnu sugu sastāvs. Sausāki apstākļi purvā veicina krūmu ekspansiju un straujāku koku augšanu, kā tas acīmredzot noticis arī Baltezera purvā. Tomēr šo viena gada novērojumu pagaidām nevar attiecināt uz ilgāku periodu un vispārināt, un monitorings jāturpina – pamatotus secinājumus var izdarīt tikai par ilgāku novērojumu periodu. Tāpat veģetācijas mainības interpretācijā jāņem vērā arī gruntsūdens līmeņa monitoringa rezultāti.

Viens no grunstūdens līmeņa novērojumu akām, kur tiek veikti automātiskie mērījumi. Foto: A. Priede.

Monitorings pēc tādas pašas metodes tiek īstenots arī pārējās četrās projekta valstīs Vācijā, Polijā, Lietuvā un Igaunijā. Rezultāti tiks apkopoti atskaitē un publicēti šajā interneta vietnē sadaļā “Publikācijas”.

Iepriekšējā gada monitoringa rezultāti atrodami šeit.