Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Apstiprināts Baltezera purva dabas aizsardzības plāns

2019. gada 6. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ar rīkojumu apstiprinājis LIFE Peat Restore projekta izstrādāto dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Baltezera purvs”. Plāns izstrādāts laika periodam no 2019. līdz 2030. gadam un iever gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķus teritorijas dabas vērtību saglabāšanai un stāvokļa uzlabošanai. Plāna ietvaros veikta teritorijas izpēte – sugu, biotopu un grāvju sistēmas inventarizācija dabā, kā arī hidroģeoloģiskā modelēšana. Tā kā dabas liegumu jau ilgstoši nelabvēlīgi ietekmē meliorācijas grāvji, plānā paredzēta hidroloģiskā režīma atjaunošana, uzbūvējot kūdras aizsprostus, tā novēršot nosusināšanas ietekmi un atveseļojot purvu. Šos darbus paredzēts īstenot tuvākajā laikā LIFE Peat Restore projektā. Plānā paredzēts izcirst kokus un krūmus tajās purva daļās, kuru aizaugšanu sekmējusi meliorācijas sistēmas izveide, kā arī ieteikts nodrošināt optimālu ūdens līmeni ezerā, ko pēdējo gadu laikā ietekmējuši negatīvi ietekmējuši bebri. Plāns neparedz izmaiņas dabas lieguma robežās vai zonējumā, jo līdzšinējais regulējums ir pietiekams teritorijai raksturīgo dabas vērtību saglabāšanai.

Dabas aizsardzības plāns un tā pielikumi pieejami šeit.

Baltezera purvs. Foto: A. Priede.