Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Turbamaade kasutamise, kuivendamise ja taastamise seadusandluse analüüs

LIFE Peat Restore projekti partnerid Leedu Looduse Fondist, Läti Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, NABUst ja Poola Naturalistide Klubist koostasid ülevaated turbamaade kasutamist puudutava seadusandluse kohta Leedus, Lätis, Eestis, Saksamaal ja Poolas. Neis ülevaadetes analüüsitakse riikides kehtivaid  turbamaade kasutamist ja kaitset käsitlevaid seadusi ning tuuakse välja seadustes olevaid probleeme seoses soode kaitsmisega ja taastamisega. Selleks, et soode kaitsmisega seotud küsimusi saaks paremini lahendada, antakse soovitusi seadusandluse parandamiseks. Tehtud analüüsid on praktilise suunitlusega ning põhinevad pikaajalistel soode kaitsmise, taastamise ja uurimise kogemustel.

Analüüsist selgus, et oluline ühine puudus eri riikide seadusandluses on stiimulite puudumine rikutud soode taastamiseks. Seadusandlus ei sea taastamist prioriteediks ega paku sisulist toetust.

Looduslik raba Augstroze Looduskaitsealal Lätis. M. Pakalne foto.

Analüüsis leitakse näiteks, et Lätis tuleks märgalade taastamisel seada prioriteediks just kaevandamisjärgselt märgalataimkatte taastamine.  Praeguse seadusandluse järgi tuleb peale kaevandamise lõppemist kaevandusalad taastada kuid ei täpsusta, kas selleks on metsastamine, marjakasvatus, veekogu või puhkeala rajamine vm. Veelgi halvem on, et kaevanduettevõte ise peab määrama rekultiveerimise viisi. See ei pruugi arvesse võtta valitud taastamisviisi pikaajalist mõju kasvuhoonegaaside emissioonile, elurikkusele jm.

Turba kaevandamisega seoses on Saksamaa seadusandlus sarnaste valikute ees. Praegusel kujul on Saksamaa Riiklik Kaevandamise Seadus vananenud ja ebaadekvaatne ning vajab uuendamist. Keskonnakaitselised eesmärgid peavad olema sätestatud kaevandamist käsitlevate protseduuride juures eelistatult juba kaevanduslubade väljaandmisel. Sarnaselt peaks seaduses olema sätestatud, et taastamisprojektide koostamisel oleks sooökosüsteemi taastamine seatud esikohale muude  alternatiivsete ala taaskasutamisviiside ees.

Samas näitab Poola kohta koostatud analüüs, et seadusandlust ei ole vaja oluliselt parandada kuid seda on vaja tõhusamalt rakendada. Formaalseid nõudeid turbamaade taastamise meetmete osas tuleks hoopis lihtsustada, muuhulgas avalikkuse huvi osas turbamaade taastamisele.

Biesenthaler Becken taastamisala Saksamaal. Elise Kelleri foto.

Turbamaad on globaalselt olulised kliima mõjutajad. Turbas on ladestunud kaks korda rohkem süsinikku kui kogu maailma metsades. Kuivendamisega rikutud degradeerunud turbamaad on aga üheks olulisemaks atmosfääri süsiniku kontsentratsiooni suurenemise allikaks, suurendades sellega globaalse soojenemise ohtu.

Lisaks kliimatingimuste mõjutamisele vähendavad turbamaad üleujutusi, ja hoiavad ära suuri põlenguid ja on mitmel muul viisil inimkonnale väärtuslikud. See peab peegelduma ka nende kaitsmist ja taastamist käsitlevates riiklikes seadusandlustes. Rahvusvaheliste jõupingutuste kõrval kasvuhoonegaaside (KHG) emissiooni vähendamiseks peavad vastavalt Pariisi kokkuleppele ka riigid sellesse oluliselt panustama.

Link riikide seadusandluse analüüsidele:

Legal regulatory framework of peatland exploitation, draining and restoration in Poland

Legal regulatory framework of peatland exploitation, draining and restoration in Germany

Legal regulatory framework of peatland exploitation, draining and restoration in Latvia

Legal regulatory framework of peatland exploitation, draining and restoration in Estonia

Legal regulatory framework of peatland exploitation, draining and restoration in Lithuania