Zeichenfläche 1binocularsZeichenfläche 1_bogZeichenfläche 1bookZeichenfläche 1_cameraZeichenfläche 1_chartZeichenfläche 1_compassZeichenfläche 1_daylightZeichenfläche 1_dokumentationZeichenfläche 1_dokumentsZeichenfläche 1_fishZeichenfläche 1_flyerZeichenfläche 1_forestZeichenfläche 1_frogZeichenfläche 1_heronZeichenfläche 1_hourglassZeichenfläche 1_mapZeichenfläche 1_meetingZeichenfläche 1_rulerZeichenfläche 1_shovelZeichenfläche 1_speedometerZeichenfläche 1_swampZeichenfläche 1_temperatureZeichenfläche 1_timelineZeichenfläche 1_timerZeichenfläche 1_waterZeichenfläche 1_wave

Plinkšių durpynui suteikta galimybė vėl tapti gyvybinga pelke

Kovo pabaigoje Plinkšių durpyne (69 ha; Mažeikių r.) lankėsi VĮ Valstybinių miškų urėdijos ir šios įmonės Mažeikių regioninio padalinio bei Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovai. Susirinkusiems Lietuvos gamtos fondo pelkių atkūrimo grupės ekspertai pristatė Plinkšių durpyne atliktus gamtotvarkus darbus, skirtus pažeistos pelkių ekosistemos atkūrimui, gamtinių buveinių ekologinės būklės pagerinimui ir klimato kaitos švelninimui:

  • suformuotus vandenį pelkėje sulaikančius pylimus (bendras ilgis – 1,3 km);
  • sausinimo griovius patvenkiančias įvairios konstrukcijos gruntines (durpines) užtūras: paprastas (8), su vandens pertekliui nutekėti įmontuotu lataku (2) arba vandens nuleidimo vamzdžiu (1);
  • gruntines durpių iškasų pertvaras (bendras ilgis – beveik 0,4 km).

Šios priemonės skirtos lietaus ir sniego tirpsmo vandeniui kuo ilgiau sulaikyti atkuriamoje pelkėje.

Plinkšių durpyno vaizdas 1984 ir 2021 metais

Pelkės vandens lygio atkūrimo darbai buvo numatyti LR aplinkos ministro patvirtintame Plinkšių durpyno gamtotvarkos plane (2015). Jau kitais metais durpyno atkūrimo veiklas iniciavo tarptautinio Europos Sąjungos LIFE programos projekto LIFE Peat Restore pelkių ekologinio atkūrimo ekspertai. Visgi dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – net kelis metus užsitęsusio teisinio konflikto tarp Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT) ir durpių gavybos įmonės, siekusios atnaujinti pramoninį durpyno naudojimą – nebuvo galimybių numatytu laiku pradėti ekologinio atkūrimo veiklų šiame durpyne. Atkūrimui skirtos lėšos panaudotos kitos projekto teritorijos Lietuvoje ekologinės būklės pagerinimui. Visgi, projekto lėšomis buvo padengtas supaprastintas Plinkšių durpyno natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo projektas (2019, rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas), kurio įgyvendinimas buvo atidėtas tol, kol bus išspręsti teisiniai ginčai ir rastas pakankamas papildomas finansavimas.

Labiausiai pažeista Plinkšių durpyno dalis iki gamtotvarkos veiklų įgyvendimo

2020 m. kovo mėnesį VSTT galutinai apgynus teisę Plinkšių durpynui vėl tapti gyvybinga ekosistema tarptautinio LIFE Peat Restore projekto ekspertų grupei teko ieškoti papildomų lėšų atkūrimo veikloms įgyvendinti. Pasaulyje prasidėjusi COVID-19 pandemija netikėtai tapo galimybe atkurti Plinkšių pelkę. Dėl pandeminės situacijos sustojus praktinėms veikloms daugelyje sričių buvo pratęsta ES finansuojamų gamtosauginių projektų trukmė. 2021 m. rudenį netikėtai susiklosčius palankioms aplinkybėms atsirado reali galimybė iš sutaupytų projekto lėšų (projekto partneriams atsisakius kai kurių veiklų) įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrimo projekte numatytas Plinkšių pelkės gamtotvarkos veiklas. Gamtotvarkos darbai suderinti su už teritoriją atsakingų institucijų – VĮ Valstybinė miškų urėdijos ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos atstovais. Darbus įgyvendino UAB Transjuda, turinti patirties pelkių atkūrimo srityje.

Pažeistame durpyne atkūrus hidrologinį režimą net 510 t CO2 ekvivalento per metus sumažės ŠESD emisijos, taip bendromis žmogaus ir atgyjančios pelkės pastangomis prisidėsime prie klimato kaitos pristabdymo. Neabejotinai pagerės ir 3 tipų Europos Bendrijos svarbos buveinių (7120 Degradavusios aukštapelkės, 91D0 *Pelkiniai miškai ir 7150 Plikų durpių saidrynai) būklė, sudarytos palankios sąlygos pelkėdarai bei aukštapelkėms būdingoms gamtos vertybėmis atsikurti.

Daugiau apie Plinkšių pelkę ir jos atkūrimą skaitykite čia.

N. Zableckio, L. Jarašiaus, Ž. Sinkevičiaus ir J. Sendžikaitės nuotraukos, Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomos aerofotografinės nuotraukos (VRVA_1035_21_217) fragmentas